Eindgebruikerslicentie

Versie Maart 2020
Op het gebruik van de NL Waterland app is onderstaande eindgebruikerslicentie van toepassing:

Scope van de licentie

Versie Maart 2020

GNMMedia verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van de mobiele applicatie NL Waterland (de app) een gebruiksrecht voor deze app.

Deze licentie is persoonsgebonden. De app mag enkel gebruikt worden op het apparaat waarop de app is gedownload en geïnstalleerd. De Eindgebruikerslicentie treedt in werking bij ingebruikname, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en installatie, van de app.

Het doel van de app is het leveren van vrijetijdsinformatie met betrekking tot Nederland en het leveren van een kaartendienst waarmee informatie kan worden verkregen over de Nederlandse vaarwegen.

Het staat gebruiker vrij de app te gebruiken op welke manier zij dat wil, binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet. Het is niet toegestaan:

 • De broncode van de app te reverse engineren of de app te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie (van software van derden die is geïntegreerd in, of wordt ontsloten via de app) is toegestaan.
 • De app in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan deden, middel verhuur, Softwareas-a-Service constructies of anderszins. Tenzij anders overeengekomen, en schriftelijke vastgelegd, met GNMMedia.
 • Wijzigingen aan te brengen in de app, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.
 • Aanduidingen van GNMMedia als rechthebbende op de app of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

Gebruiker mag een reservekopie van de app maken. Deze reservekopie mag echter niet zelfstandig gebruikt of verhandelt of verspreidt worden anders dan in combinatie met de originele app. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore en/of Google (aanvullende) voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de app, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore en/of Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. De voorwaarden uit dit document zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen gebruiker en NL Waterland en geldt niet tussen gebruiker en de aanbieder van het platform via welke u de App heeft verkregen. Deze aanbieders kunnen u echter wel aanspreken op overtreding van bepalingen in deze overeenkomst.

Alle rechten op de app en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop, de inhoud van de app (waaronder teksten, vormgeving, databestanden en beeld- en geluidsmateriaal), berusten bij GNMMedia en/of haar licentiegevers. Alle rechten van afbeeldingen gebruikt in de app, berusten bij de fotograaf en zijn onder aangegeven licenties in gebruik genomen. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag gebruiker de app niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

De app bevat open source software en/of informatie van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen gebruiker een gebruiksrecht onder de betreffende (open source) licenties. Deze vindt gebruiker in de bijlage bij deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet van toepassing op deze open source software en/of informatie, en niets uit deze overeenkomst mag worden opgevat als een beperking van een recht aan gebruiker verleend onder een (open source) licentie.

Gebruik van de app is gratis. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de app. Om de app te gebruiken (waaronder te downloaden) en de informatie in de app actueel te houden is een dataverbinding nodig via Wifi of via gebruikers mobiel internet abonnement met de server. De provider kan kosten berekenen voor de dataverbinding en het dataverbruik. Door gebruik te maken van een gratis Wifi verbinding kan gebruiker kosten besparen. Gebruiker kan ook informatie cachen met een tijdelijke Wifi verbinding. Bij offline gebruik van de app is dan enkel de tot dan toe opgehaalde informatie zichtbaar. Koppelingen en verwijzingen zijn dan niet werkbaar.

Tegen betaling is het mogelijk de functionaliteit van de app uit te breiden (zie daarvoor ‘In-app aankopen’).

De app heeft de mogelijkheid om in de app aankopen te doen. Voor het doen van in-app aankopen is GNMMedia afhankelijk van het betaalsysteem van Apple’s Appstore en Gloogle Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers e.d. GNMMedia is pas gehouden de in-app aankomen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd. Voor wat betreft de erkent gebruiker dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand en dat de aankoop direct na betaling geleverd wordt. In-app aankopen kunnen als doel hebben de functionaliteit van de app uit te breiden. Deze zogenaamde ‘upgrades’ hebben een duur van 12 maanden. Na deze 12 maanden zal de ‘upgrade’ automatisch worden beëindigd. Het is niet toegestaan om de ‘upgrades’ beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming van GNMMedia.

GNMMedia is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van de gebruiker wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. De app verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van gebruiker:

 1. E-mailadres (ingevoerd door gebruiker)
 2. Postcode (indien ingevoerd door gebruiker)
 3. Huisnummer (indien ingevoerd door gebruiker)
 4. Telefoontype
 5. App GUIDE, een unieke code voor een gebruiker bij downloaden app
 6. Firmware
 7. Registratiecode
 8. Datum van registreren
 9. Activatiecode
 10. Datum van eerste app gebruik
 11. Datum van activatie

Deze gegevens worden verwerkt vanaf het moment van installeren van de app, zoals als de app draait. Van de gegevens worden dagelijks, wekelijks en maandelijks Backups gedraaid, die 6 maanden bewaard blijven

Verzamelde informatie wordt gebruikt voor het juist functioneren van de NL Waterland app, het registreren van abonnementen, het bieden van technische ondersteuning, het doen van anoniem onderzoek naar gebruik en ontwikkelmogelijkheden en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u ons mogelijk naar uw eigen inzicht aanvullende informatie, waaronder persoonsgegevens. Wij registreren de informatie die u ons geeft in dit soort contactmoment met als doel uw vraag te beantwoorden, eventuele ondersteuning te bieden en problemen op te lossen, en onze dienstverlening en de applicatie te verbeteren.

De NL Waterland app wordt verspreid via verschillende app stores. Afhankelijk van het platform waarop de NL Waterland app geïnstalleerd wordt, is hier een aanvullend privacy beleid op van toepassing: Apple store en Google Play Store.

Binnen de app, op de website van NL Waterland en op de social media kanalen Facebook en Instagram worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van gebruikers computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browers/mobiele apparaat van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de app, de website van NL Waterland en de Social Media kanalen Facebook en Instagram. Hiermee wordt tevens de werking van de website en app geoptimaliseerd. GNMMedia probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GNMMedia maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website en NL Waterland app gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van gebruikers computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten. Lees voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google privacy beleid van Google Analytics. Google werkt als bedrijf onder Privacy Shield, wat een gelijkwaardige garantie biedt als opslag van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website en de NL Waterland app worden gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GNMMedia heeft hier geen invloed op.

De privacyverklaring van Facebook is van toepassing op de verzamelde informatie van Facebook. Lees deze privacyverklaring om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij via de pagina van de Nieuwe Vaarkaart verwerken. Facebook werkt als bedrijf onder Privacy Shield, wat een gelijkwaardige garantie biedt als opslag van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

De privacyverklaring van Instagram is van toepassing op de verzamelde informatie van Instagram. Lees deze privacyverklaring om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij via de pagina van Nieuwe_Vaarkaart verwerken. Let op – op dit moment is niet zeker of Instagram op tijd onder de GDPR toegestaan is.

De GPS-locatie die in de app wordt getoond, wordt gebruikt om toeristische bedrijven en activiteiten en vaartechnische informatie dichtbij de gebruikerslocatie te tonen en de afstand naar de locatie te tonen, wordt niet opgeslagen. Wel kan de plaatsnaam van de locatie waar gebruiker zich bevindt en de afstand tussen gebruiker en de toeristische informatie worden opgeslagen.

Wanneer gebruiker via de menuoptie ‘Feedback’ een bericht stuurt, wordt de meegestuurde informatie ter zak de app-versie, Operatingsysteem-versie en merk/type apparaat en e-mailadres alleen gebruikt voor de afhandeling van de feedback.

Met het accepteren van deze eindgebruikerslicentie geeft gebruiker aan op de hoogte te zijn van het feit dat verwerking van persoonsgegevens plaats vindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat het doel is, is benoemd onder persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven door GNMMedia of eindgebruiker.

Indien gebruiker een relatie met het bedrijf heeft, heeft gebruiker na schriftelijk verzoek de mogelijkheid alle persoonlijke gegevens in te zien, zoals opgesomd onder persoonsgegevens. Indien het door GNMMedia verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan gebruiker schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigingen of te laten verwijderen. GNMMedia is dan verantwoordelijk voor het direct aanpassen van deze gegevens en gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Indien gebruiker niet wil dat gebruiksgegevens in de statistieken worden opgenomen, kan gebruiker zich hiervoor afmelden door dit schriftelijk te melden bij:

GNMMedia

Startbaan 6

1185 XR Amstelveen.

Vanaf het moment van ontvangst van de afmelding worden gegevens die zijn te herleiden tot gebruiker, niet gebruikt of aan derden ter inzage gegeven, met uitzondering van partijen waar GNMMedia samenwerkt voor de ontwikkeling en het beheer van de app. Gegevens worden nooit verkocht.

GNMMedia behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Een gewijzigde privacy statement zal op deze website worden gepubliceerd, wij raden u aan deze dus periodiek opnieuw te lezen.

GNMMedia brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de app verbeteren. Gebruiker kan GNMMedia verzoeken een update uit te voeren, GNMMedia is echter niet gehouden de periodieke updates en/of specifieke wensen van gebruiker uit te voeren. Indien van toepassing zullen beschikbare updates voor de app kenbaar worden gemaakt via notificatie in de app of langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij uitsluitend gebruiker verantwoordelijk is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding. Installatie van updates gebeurt met gebruikers aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is de app afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover GNMMedia geen controle heeft. GNMMedia is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van die verholpen zijn in een door gebruiker niet geïnstalleerde update. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt gebruiker altijd vooraf gemeld en gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst. GNMMedia geeft geen garanties over de compatibiliteit met oudere versies van het besturingssysteem van gebruikers apparaat. Onder een oudere versie wordt verstaan: alle versies van het besturingssysteem, niet zijnde de laatst beschikbare versie. Daarnaast is GNMMedia niet verplicht om zich in te spannen deze compatibiliteit met verouderde besturingssystemen te onderzoeken of te herstellen.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de app. Gebruiker is zich ervan bewust dat een werkende verbinding noodzakelijk is om de app volledig te kunnen gebruiken. Het is mogelijk informatie tijdelijk op te slaan met een gratis Wifi verbinding en de app daarna offline te gebruiken. Enkel tot dan toe opgehaalde informatie is dan tijdelijk beschikbaar. Het is echter bij tijdelijk offline gebruik mogelijk dat delen van de app niet beschikbaar zullen zijn. GNMMedia zal op een redelijk niveau ondersteuning leveren via website en/of e-mail (of andere aan gebruiker bekend gemaakte kanalen). Via de menuoptie ‘Feedback’ kan gebruiker verbetering suggesties geven of gebreken melden inzak de functionaliteit van de app. GNMMedia zal de door gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling nemen, beoordelen en aanpassen, maar geeft hierin geen garanties.

Voor zover door de wet is toegestaan garandeert GNMMedia niet dat de app foutloos functioneert dan wel ongestoord werkt. GNMMedia is hierbij afhankelijk van diensten en/of informatie van derden en heeft geen invloed op of controle over betreffende derden. Bij het gebruik van de App erkent gebruiker dat fouten kunnen optreden veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of fouten aanwezig in de aangeleverde gegevens van derden en/of bewerking van deze gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fouten in aanlegplekken, vaardieptes, vaarwegmarkeringen en brug/sluis-informatie. GNMMedia voert geen controle uit op de door derden aangeleverde gegevens. Het gebruik van de App gebeurt in de hoop dat het een nuttig hulpmiddel zal zijn, maar zonder enige garantie; zelfs zonder garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Gebruik de app altijd in combinatie met goedgekeurde papieren kaarten en standaard navigatieprocedures. Vertrouw niet op de app met betrekking tot eigen veiligheid of de veiligheid van eigendommen.

GNMMedia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzins wordt verwezen via de app. GNMMedia garandeert zich in te spannen om gemelde gebreken aan de app zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (GNMMedia mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar geeft hierin geen garanties.

GNMMedia is niet aansprakelijk voor geleden schade welke voortvloeit uit een niet optimale werking van de app (ongeacht of de werking tijdelijk of permanent niet optimaal is). GNMMedia probeert zoveel mogelijk te waarborgen dat de app virusvrij is, maar kan dit niet garanderen. Wanneer content of instellingen verloren gaan vanwege het permanent of tijdelijk niet goed werken van de app, het updaten van de app of het verwijderen van de app, kan GNMMedia deze informatie niet herstellen. GNMMedia is niet verantwoordelijk voor het verlies van content of instellingen.

De app communiceert via internet met een server onder beheer van GNMMedia om de dienst te kunnen leveren. GNMMedia spant zich in deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan GNMMedia updates doorvoeren aan de server, aan de app of technische werking van de app, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. GNMMedia doet haar best gebruiker hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore, Google Play en/of Windows Phonestore. Indien GNMMedia bovengenoemde garanties niet nakomt heeft gebruiker het recht om dit te melden bij de aanbieder van het platform waar gebruiker de App heeft verkregen. Hoewel deze aanbieders niet aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van de garanties door GNMMedia of anderszins functioneren van de app, kunnen zij wel overgaan tot stornering van het aankoopbedrag van de App.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is GNMMedia jegens gebruiker niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de app. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan maar niet beperkt tot: netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen en/of storingen aan de netwerkinfrastructuur waar GNMMedia geen invloed op heeft (bijvoorbeeld gebruikers internetverbinding).

De overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de app en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht. M.u.v. het onderdeel in-app aankopen welke aan het eind van de periode van 12 maanden automatisch wordt beëindigd. De overeenkomst mag zowel door gebruiker als GNMMedia op ieder moment worden opgezegd. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, gebruiker surséance van betaling vraagt of er algeheel beslag op gebruikers vermogen wordt gelegd. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden ook) dient gebruik ieder gebruik van de app te staken en gestaakt te houden. Gebruiker dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van app van alle apparaten te verwijderen.

GNMMedia is te allen tijde gerechtigd de Eindgebruikerslicentie zonder voorafgaande kennisgeving en enige aansprakelijkheid ten opzichte van gebruiker te wijzigen. Indien gebruiker de app blijft gebruiken nadat de Eindgebruikerslicentie is gewijzigd, geeft gebruiker aan met dergelijke wijzigingen te hebben ingestemd.

Op de Eindgebruikerslicentie is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van Eindgebruikerslicentie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin GNMMedia is gevestigd.

GNMMedia mag haar rechten en verplichtingen uit deze Eindgebruikerslicentie overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of auteursrechten op NL Waterland van haar overneemt.

GNMMedia
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
support@nlwaterland.nl
Kvk: 28083819
BTW: NL806112785B01